Que fem?

Projecte compartit

En el marc del PROJECTE COMPARTIT, participem del projecte de l’ESCOLA PIA DE CATALUNYA amb un objectiu comú, l’educació dels nostres infants.

 

 • Apropem les famílies a l’escola millorant la comunicació 
 • Col·laborem amb l’escola en les activitats que proposa i en el manteniment i actualització del seu caràcter propi.
 • Participem al Consell Escolar del centre i a la Federació d’AMPAS d’Escola Pia Catalunya.
 • Organitzem activitats de caràcter col·lectiu que ofereixen moments de convivència i germanor.
 • Organitzem conferencies i tallers d’orientació socioeducativa a les famílies.

Els fins de l’Associació són:

 

 • Col·laborar amb l’entitat titular de l’escola, amb el professorat i demés personal, en les activitats del centre i en la formació integral de l’alumnat , d’acord amb les responsabilitats de cada estament i segons el caràcter propi de l’escola que inspira la seva línia educativa.
 • Col·laborar amb el manteniment i l’actualització del caràcter propi del centre, pel qual han optat en elegir-lo per escolaritzar els seus fills i filles.
 • Facilitar la relació del centre escolar amb el seu entorn social, cultural, econòmic i donar suport a les iniciatives del centre per a la millora de la qualitat educativa a través de l’activitat professional, cívica i sociocultural dels pares i mares.
 • Apropar les famílies a l’escola a través dels diversos mitjans de comunicació mútua i les activitats adients i afavorir la relació família – escola, des de criteris de corresponsabilitat educativa.
 • Assistir als pares i mares  o tutors o tutores en tot allò que concerneixi l’educació dels seus propis fills i filles  o pupils/es i promoure la formació permanent dels pares i mares amb la col·laboració preferent, si és possible, de l’escola i del seu professorat.
 • Promoure l’acció solidària entre els propis associats i en benefici dels seus fills i filles, mitjançant beques i ajuts.
 • Promoure la representació i la participació dels pares i mares de l’alumnat en el Consell Escolar, col·laborar amb aquest Consell mitjançant la participació, i assistir els pares i mares de l’alumnat en l’exercici del seus drets.
 • Defensar el ple exercici dels drets dels pares i mares en relació a l’educació de llurs filles i fills.
 • Col·laborar amb altres associacions similars, en el marc de les federacions i confederacions corresponents,  en l’organització d’activitats conjuntes i en l’actuació en defensa dels drets esmentats. Especialment en la Federació d’AMPAs de l’Escola Pia de Catalunya.
 • Col·laborar en la promoció, organització i sosteniment d’activitats complementàries, activitats extraescolars o serveis escolars, d’acord amb el projecte educatiu del centre i en col·laboració amb la direcció del centre i el consell escolar, que en són responsables.
 • Promoure trobades, competicions esportives i altres activitats de caràcter col·lectiu, que ofereixin possibilitats de convivència i de germanor. Participar activament en el recolzament, impuls i desplegament de les polítiques de les Assemblees de l’Escola Pia de Catalunya en les que hi participa a través de la Federació